Nepal Electricity Authority Exam Syllabus

Ticker

6/recent/ticker-posts

Nepal Electricity Authority Exam Syllabus

Nepal Electricity Authority - NEA

Written Exam SyllabusNEA Written Exam Syllabus:


SN Rank/Post Category

1

प्राविधिक सेवा, सिभिल समूह, सिभिल उपसमूह, तह–५, ड्राफ्टमेन   पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम ।

2

प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तह–५, ड्रिलीङ्ग सुपरभाईजर   पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम ।

3

प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, तह-३, जुनियर टेक्निसियन पदको   खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम

4

प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रोनिक्स उपसमुह,   तह-७, इञ्जिनियर पदको खूला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

5

प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह/उपसमुह तह - १० प्रवन्धक पदको खूला   तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

6

प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह/उपसमुह तह - १० प्रवन्धक पदको   खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

7

प्रशासन सेवा, लेखा समुह, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उप समुह, तह   ९, उप निर्देशक पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको   पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

8

प्रशासन सेवा, लेखा समुह, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उप समुह, तह   ८, सहायक निर्देशक पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको   पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

9

प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, कानुन उपसमुह, तह-७ कानुन अधिकृत   पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

10

प्रशासन सेवा, विविध समुह, तथ्यांङ्कशास्त्र उपसमुह, तह-७   तथ्यांङ्कशास्त्री पदको खूला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम   (द्वितीय पत्र)

11

प्रशासन सेवा, विविध समुह, समाजशास्त्र उप-समुह, तह-७,   समाजशास्त्री पदको खूला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय   पत्र)

12

प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह÷उपसमुह तह-८, सहायक प्रवन्धक   पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय   पत्र)

13

प्राविधिक सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-१० प्रवन्धक पदको खूला   तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (प्रथम पत्र)

14

प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-१० सह निर्देशक पदको खूला   तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (प्रथम पत्र)

15

प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह तह-१० प्रवन्धक पदको   खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

16

प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-१०, सह निर्देशक पदको   खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

17

प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-१०, सह निर्देशक पदको खूला तथा   आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

18

प्राविधिक सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-९ उप प्रवन्धक पदको खूला   तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (प्रथम पत्र)

19

प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-९ उप निर्देशक पदको खूला   तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (प्रथम पत्र)

20

प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह, तह-९, उप प्रवन्धक   पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय   पत्र)

21

प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-९, उप प्रवन्धक पदको खूला   तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

22

प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह/उपसमुह, तह-९, उप प्रवन्धक पदको   खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

23

प्राविधिक सेवा, कम्प्यूटर ईन्जिनियरिङ्ग समुह, तह-९, उप   प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम   (द्वितीय पत्र)

24

प्रशासन सेवा, विविध समुह, तथ्यांकशास्त्र उपसमुह, तह-९, उप   निर्देशक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम   (द्वितीय पत्र)

25

प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सर्भे उपसमुह, तह-९, उप प्रवन्धक   पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय   पत्र)

26

प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-९, उप निर्देशक पदको   खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

27

प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-९, उप निर्देशक पदको खूला तथा   आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

28

प्राविधिक सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-८ सहायक प्रवन्धक पदको   खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (प्रथम पत्र)

29

प्रशासन सेवा, सबै समुह/उपसमुहका तह-८ सहायक निर्देशक पदको   खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (प्रथम पत्र)

30

प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह, तह-८, सहायक   प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम   (द्वितीय पत्र)

31

प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह/उपसमुह, तह-८, सहायक प्रवन्धक पदको   खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

32

प्राविधिक सेवा, कम्प्यूटर ईन्जिनियरिङ्ग समुह, तह-८ सहायक   प्रवन्धक पदको खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम   (द्वितीय पत्र)

33

प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-८, सहायक निर्देशक पदको   खूला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

34

प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-८ सहायक निर्देशक पदको खूला तथा   आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (द्वितीय पत्र)

35

प्राबिधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमुह, तह ७, इञ्जिनियर   पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

36

प्राबिधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-७, इञ्जिनियर पदको खूल्ला   प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

37

प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-७, लेखा अधिकृत पदको खूल्ला   प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

38

प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह/उपसमुह, तह-७, प्रशासकीय अधिकृत   पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

39

प्राबिधिक सेवा, सिभिल समुह, सर्भे उपसमुह, तह-७, सर्भे अधिकृत   पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

40

प्राबिधिक सेवा, विविध समुह, जियोलजी उपसमुह, तह-७,   जियोलोजिस्ट पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

41

प्राबिधिक सेवा, विविध समुह, वातावारण उपसमुह, तह-७,   वातावारणबित पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

42

प्राबिधिक सेवा, कम्प्यूटर इञ्जिनियरिइंग समुह, तह-७,   इञ्जिनियर पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

43

प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह/उपसमुह तह-७ इन्जिनियर पदको खूला   प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

44

प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सिभिल उपसमुह, तह-५, सूपरभाइजर   पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

45

प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, प्रशासन उपसमुह, तह-५,   मिटररिडिङ्ग सूपरभाइजर/बरिष्ठ सहायक पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित   परीक्षाको पाठ्यक्रम

46

प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-५, लेखापाल/स्टोरकीपर पदको खूल्ला   प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

47

प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-५, सुपरभाइज पदको खूल्ला   प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

48

प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, तह-५, सुपरभाइजर   इलेक्ट्रिकल पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

49

प्राविधिक सेवा, सिभिल समुह, सिभिल उपसमुह, तह-४, फोरमेन पदको   खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

50

प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, प्रशासन उपसमुह, तह-४, सिनियर   मिटर रिडर/कार्यालय सहायक पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको   पाठ्यक्रम

51

प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह-४, सहायक लेखापाल/सहायक स्टोरकीपर   पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

52

प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-४, फोरमेन पदको खूल्ला   प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

53

प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, तह-४, फोरमेन पदको खूल्ला   प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

54

प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, प्रशासन उपसमुह, तह-३, मिटररिडर   पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

55

प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समुह, तह-३, जुनियर मिस्त्री पदको   खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

56

प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, इलेक्ट्रिकल उपसमुह, तह-३,   इलेक्ट्रिसियन पदको खूल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम


Don't forget to Like, Share, Follow and Subscribe us For More Details.